KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DỊCH VỤ

CHIA SẺ TÀI KHOẢN FASTSHARE.

 

1.             Danh sách khách hàng trúng giải “May Mắn Ngày” CTKM Lucky Share

Đợt 01 từ ngày 15/08/2016 đến 14/09/2016

 

TT

Số thuê bao

Số thứ tự giao dịch thành công trong ngày

Kênh thực hiện giao dịch

1

841282445xxx

9

SMS

2

841208764xxx

999

USSD

3

841282445xxx

9

SMS

4

84909339xxx

999

SMS

5

84904871xxx

9

SMS

6

841227672xxx

999

USSD

7

84904871xxx

9

SMS

8

841205907xxx

999

USSD

9

84904871xxx

9

SMS

10

84903184xxx

999

USSD

11

84904871xxx

9

SMS

12

841207035xxx

999

SMS

13

841267102xxx

9

USSD

14

841262954xxx

999

SMS

15

84901544xxx

9

SMS

16

84933532xxx

999

USSD

17

84904871xxx

9

SMS

18

84905314xxx

999

USSD

19

84936777xxx

9

USSD

20

84935591xxx

999

USSD

21

841262187359

9

USSD

22

841202519xxx

999

USSD

23

84904871xxx

9

SMS

24

841223462xxx

999

USSD

25

841262187xxx

9

USSD

26

84905711xxx

999

USSD

27

84938666xxx

9

SMS

28

84905090xxx

999

USSD

29

841282445xxx

9

USSD

30

841206613xxx

999

SMS

31

84905392xxx

9

USSD

32

84907422xxx

999

USSD

33

84936195xxx

9

USSD

34

84935560xxx

999

USSD

35

84936195xxx

9

USSD

36

84901972xxx

999

USSD

37

841282445xxx

9

USSD

38

84937185xxx

999

USSD

39

841282445xxx

9

USSD

40

84934445xxx

999

USSD

41

84936195xxx

9

USSD

42

84901129xxx

999

USSD

43

841262187xxx

9

USSD

44

841206613xxx

999

SMS

45

841262187xxx

9

USSD

46

841204768xxx

999

USSD

47

841262187xxx

9

USSD

48

841207483xxx

999

USSD

49

84932991xxx

9

USSD

50

84936105xxx

999

USSD

51

84936195xxx

9

USSD

52

84934599xxx

999

SMS

53

84936195xxx

9

USSD

54

841215108xxx

999

USSD

55

84936195xxx

9

USSD

56

841287147xxx

999

USSD

57

84936195xxx

9

USSD

58

841229996xxx

999

USSD

59

84936195xxx

9

USSD

60

841219945xxx

999

SMS

61

84936195xxx

9

USSD

62

84904444xxx

999

SMS

2.      Danh sách khách hàng trúng giải “May Mắn Ngày” CTKM Lucky Share

Đợt 02 từ ngày 15/09/2016 đến 14/10/2016

TT

Số thuê bao

Số thứ tự giao dịch thành công trong ngày

Kênh thực hiện giao dịch

1

84905058xxx

9

SMS

2

841265364xxx

999

USSD

3

841262187xxx

9

USSD

4

84905596xxx

999

USSD

5

841262187xxx

9

USSD

6

84903117xxx

999

USSD

7

841262187xxx

9

USSD

8

84934769xxx

999

USSD

9

841262187xxx

9

USSD

10

841284450xxx

999

SMS

11

841262187xxx

9

USSD

12

841289572xxx

999

SMS

13

841289447xxx

9

USSD

14

84934929xxx

999

USSD

15

841229047xxx

9

USSD

16

841202764xxx

999

USSD

17

841262187xxx

9

USSD

18

84931274xxx

999

USSD

19

841224900xxx

9

USSD

20

84901484xxx

999

SMS

21

841262187xxx

9

USSD

22

84935346xxx

999

USSD

23

84936195xxx

9

USSD

24

841215897xxx

999

USSD

25

84936195xxx

9

USSD

26

84902886xxx

999

SMS

27

841262187xxx

9

USSD

28

84933940xxx

999

USSD

29

841262187xxx

9

USSD

30

841262506xxx

999

USSD

31

841265347xxx

9

SMS

32

841222411xxx

999

USSD

33

84936455xxx

9

SMS

34

84901689xxx

999

USSD

35

84936195xxx

9

USSD

36

841227351xxx

999

USSD

37

84936195xxx

9

USSD

38

84905452xxx

999

SMS

39

841223300xxx

9

USSD

40

84938282xxx

999

USSD

41

841223300xxx

9

USSD

42

84903699xxx

999

USSD

43

84936195xxx

9

USSD

44

84935347xxx

999

USSD

45

841262187xxx

9

USSD

46

841269113xxx

999

SMS

47

841262187xxx

9

USSD

48

841218018xxx

999

USSD

49

84936195xxx

9

USSD

50

84901535xxx

999

USSD

51

84936195xxx

9

USSD

52

84906069xxx

999

SMS

53

841262187xxx

9

USSD

54

84903626xxx

999

SMS

55

841265347xxx

9

SMS

56

84935267xxx

999

USSD

57

841262187xxx

9

USSD

58

841204627xxx

999

SMS

59

84938532xxx

9

SMS

60

841225884xxx

999

SMS

3.      Danh sách khách hàng trúng giải “May Mắn Ngày” CTKM Lucky Share

Đợt 03 từ ngày 15/10/2016 đến 12/11/2016

TT

Số thuê bao

Số thứ tự giao dịch thành công trong ngày

Kênh thực hiện giao dịch

1

841262187xxx

9

USSD

2

841204176xxx

999

USSD

3

841262187xxx

9

USSD

4

84905471xxx

999

USSD

5

84903992xxx

9

SMS

6

84938218xxx

999

USSD

7

841223300xxx

9

USSD

8

84905245xxx

999

SMS

9

841262187xxx

9

USSD

10

84907530xxx

999

SMS

11

84936195xxx

9

USSD

12

841203630xxx

999

USSD

13

84936195xxx

9

USSD

14

841284160xxx

999

USSD

15

841262187xxx

9

USSD

16

841266333xxx

999

SMS

17

84936195xxx

9

USSD

18

84935396xxx

999

SMS

19

841262187xxx

9

USSD

20

84905144xxx

999

SMS

21

841262187xxx

9

USSD

22

841202536xxx

999

SMS

23

84936195xxx

9

USSD

24

84902576xxx

999

USSD

25

84936195xxx

9

USSD

26

84907870xxx

999

USSD

27

841262187xxx

9

USSD

28

841205060xxx

999

SMS

29

841205708xxx

9

SMS

30

841215693xxx

999

SMS

31

841262187xxx

9

USSD

32

841269947xxx

999

USSD

33

841262187xxx

9

USSD

34

84905288xxx

999

SMS

35

841216262xxx

9

USSD

36

841217200xxx

999

USSD

37

84936195xxx

9

USSD

38

84905152xxx

999

SMS

39

841282445xxx

9

USSD

40

841229894xxx

999

USSD

41

841228957xxx

9

USSD

42

841286620xxx

999

USSD

43

841282445xxx

9

USSD

44

841204184xxx

999

USSD

45

841282445xxx

9

USSD

46

841264043xxx

999

USSD

47

841282445xxx

9

USSD

48

841216537xxx

999

SMS

49

841282445xxx

9

USSD

50

841212929xxx

999

SMS

51

84939707xxx

9

SMS

52

84905186xxx

999

USSD

53

84904633xxx

9

WAP

54

84903558xxx

999

SMS

55

841282445xxx

9

USSD

56

841265103xxx

999

USSD

57

841223300xxx

9

USSD

58

84935998xxx

999

SMS

4.      Danh sách khách hàng trúng giải “Chung Cuộc” CTKM Lucky Share

Từ ngày 15/08/2016 đến 12/11/2016

STT

Giải thưởng

Số điện thoại

01

Giải Chung Cuộc

84936182xxx